převody fyzikálních jednotek SOUSTAVA SI
  [CNW:Counter] NÁPOVĚDA   |  AUTOR        
 
Mezinárodní soustava jednotek SI (Systeme International d'Unités) vychází ze soustavy MKSA a dále ji rozvíjí. Jednotky soustavy lze rozdělit do několika kategorií:
Reklama:

Základní jednotky

Základní jednotky jsou vhodně zvolené jednotky základních veličin. Každá základní veličina má pouze jedinou hlavní jednotku, která slouží současně jako základní jednotka. V mezinárodní soustavě jednotek SI je sedm základních jednotek v dohodnutém pořadí:

Veličina Jednotka Značka
délka
hmotnost
čas
elektrický proud
termodynamická teplota
látkové množství
svítivost
metr
kilogram
sekunda
ampér
kelvin
mol
kandela
m
kg
s
A
K
mol
cd

metr
délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy
kilogram
definován pomocí metru a sekundy zafixováním hodnoty Planckovy konstanty na přesné hodnotě 6,62607015·10-34 kg·m2·s-1
Původní definice, platná do 19.5.2019: hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu uloženého v Mezinárodním úřadě pro váhy a míry v Sévres u Paříže
sekunda
doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133
ampér
stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu 2·10-7 newtonu na 1 metr délky vodiče
kelvin
kelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody
mol
mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu nuklidu uhlíku 612C (přesně)
kandela
kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření o kmitočtu 540·1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián

Doplňkové jednotky

Doplňkové jednotky jsou to takové jednotky, o nichž Generální konference pro váhy a míry dosud nerozhodla, zda mají být zařazeny mezi základní jednotky nebo jednotky odvozené.

Veličina Jednotka Značka
rovinný úhel
prostorový úhel
radián
steradián
rad
sr

radián
rovinný úhel sevřený dvěma polopřímkami, které na kružnici opsané z jejich počátečního bodu vytínají oblouk o délce rovné jejímu poloměru.
steradián
prostorový úhel s vrcholem ve středu kulové plochy, který na této ploše vytíná část s obsahem rovným druhé mocnině poloměru této kulové plochy.

Odvozené jednotky

Odvozené jednotky vznikají pomocí fyzikálních definičních vztahů z jednotek základních nebo doplňkových. K vytváření dalších odvozených jednotek mohou být použity odvozené jednotky, které mají samostatný název. Odvozené jednotky jsou koherentní vzhledem k jednotkám základním, resp. doplňkovým. Některé odvozené jednotky jsou uvedeny v tabulce.

Jednotka Značka Veličina Fyzikální rozměr


m-1
hertz
m/s
rad/s
m/s²
rad/s²
kg/m³
m³/kg
newton
pascal
pascalsekunda
m²/s
joule
watt
N·m
N/m
coulomb
C/m³
volt
V/m
ohm
siemens
farad
C/m²
farad na metr
henry
H/m
weber
tesla
A/m
J/K
J/mol
W/m²
W/sr
lumen
lux
cd/m²
becquerel
C/kg
gray
Gy/s
 
 
 
Hz
 
 
 
 
 
 
N
Pa
 
 
J
W
 
 
C
 
V
 
Ω
S
F
 
 
H
 
Wb
T
 
 
 
 
 
lm
lx
 
Bq
 
Gy
 
plošný obsah
objem
vlnočet
frekvence
rychlost
úhlová rychlost
zrychlení
úhlové zrychlení
hustota
měrný objem
síla
tlak, napětí
dynamická viskozita
kinematická viskozita
energie, práce, teplo
výkon
moment síly
povrchové napětí
elektrický náboj
hustota elektrického náboje
elektrické napětí, potenciál
intenzita elektrického pole
elektrický odpor
elektrická vodivost
elektrická kapacita
elektrická indukce
permitivita
indukčnost
permeabilita
magnetický indukční tok
magnetická indukce
intenzita magnetického pole
tepelná kapacita
molární vnitřní energie
hustota tepelného toku
zářivost
světelný tok
osvětlení
jas
aktivita
ozáření (expozice)
dávka
dávková rychlost


m-1
s-1
m·s-1
rad·s-1
m·s-2
rad·s-2
kg·m-3
m³·kg-1
m·kg·s-2
m-1·kg·s-2
m-1·kg·s-1
m²·s-1
m²·kg·s-2
m²·kg·s-3
m²·kg·s-2
kg·s-2
s·A
m-3·s·A
m²·kg·s-3·A-1
m·kg·s-3·A-1
m²·kg·s-3·A-2
m-2·kg-1·s³·A²
m-2·kg-1·s4·A²
m-2·s·A
m-3·kg-1·s4·A²
m²·kg·s-2·A-2
m·kg·s-2·A-2
m²·kg·s-2·A-1
kg·s-2·A-1
m-1·A
m²·kg·s-2·K-1
m²·kg·s-2·mol-1
kg·s-3
m²·kg·s-3·sr-1
cd·sr
m-2·cd·sr
m-2·cd
s-1
kg-1·s·A
m²·s-2
m²·s-3

Násobné a dílčí jednotky

Násobné a dílčí jednotky se tvoří pomocí předpon, které také předepisuje norma. U názvu nesmí být použito více než jedné předpony. Předpony pro tvoření násobků a dílů jednotek podle třetí mocniny deseti jsou uvedeny v následující tabulce.

Předpona Původ Znamená násobek
Název Značka
exa  
peta  
tera  
giga  
mega  
kilo  
mili  
mikro  
nano  
piko  
femto  
atto  
E  
P  
T  
G  
M  
k  
m  
µ  
n  
p  
f  
a  
řečtina (exa = šest)
řečtina (pente = pět)
řečtina (teras = nebeské znamení)
řečtina (gigas = obr)
řečtina (megas = veliký)
řečtina (chiliolo = tisíc)
latina (mille = tisíc)
řečtina (mikros = malý)
latina (nanus = trpaslík)
italština (piccolo = maličký)
dánština (femten = patnáct)
dánština (atten = osmnáct)
1 000 000 000 000 000 000  
1 000 000 000 000 000  
1 000 000 000 000  
1 000 000 000  
1 000 000  
1 000  
0,001  
0,000 001  
0,000 000 001  
0,000 000 000 001  
0,000 000 000 000 001  
0,000 000 000 000 000 001  
= 1018
= 1015
= 1012
= 109
= 106
= 103
= 10-3
= 10-6
= 10-9
= 10-12
= 10-15
= 10-18

Kromě těchto předpon je možno užívat i předpon odstupňovaných po jednom dekadickém řádu. Užívání těchto předpon je dovoleno jen ve zvláštních případech, tj. např. hektolitr (hl) nebo centimetr (cm), kterých se běžně užívalo před zavedením nové normy.
Všeobecně se dává přednost užívání předpon odstupňovaných podle třetí mocniny deseti.

Předpona Původ Znamená násobek
Název Značka
hekto  
deka  
deci  
centi  
h  
da  
d  
c  
řečtina (hekaton = sto)
řečtina (dekas = deset)
latina (decem = deset)
latina (centum = sto)
100  
10  
0,1  
0,01  
= 102
= 101
= 10-1
= 10-2

Vedlejší jednotky

Vedlejší jednotky nepatří do soustavy SI, ale norma povoluje jejich používání. Tyto jednotky nejsou koherentní vůči základním nebo dolňkovým jednotkám SI. Jejich užívání v běžném praktickém životě je ale tradiční a jejich hodnoty jsou ve srovnání s odpovídajícími jednotkami SI pro praxi vhodnější. Bylo tedy nutné (a vhodné) povolit jejich užívání. Vedlejší jednotky uvádí následující tabulka. K vedlejším jednotkám času a rovinného úhlu se nesmějí přidávat předpony. Předpony nelze také používat u astronomické jednotky, světelného roku, dioptrie a atomové hmotnostní jednotky. Lze používat také jednotek kombinovaných z jednotek SI a jednotek vedlejších nebo i kombinované z vedlejších jednotek, např. km·h-1 nebo l·min-1 apod. Bez časového omezení lze používat poměrových a logaritmických jednotek (např. číslo 1, procento, bel, decibel, oktáva) s výjimkou jednotky neper.

Veličina Jednotka Značka Vztah k jednotkám SI
délka


hmotnost

čas


teplota
rovinný úhelplošný obsah
objem
tlak
energie
optická mohutnost
zdánlivý výkon
jalový výkon
astronomická jednotka
parsek
světelný rok
atomová hmotnostní jednotka
tuna
minuta
hodina
den
Celsiův stupeň
úhlový stupeň
úhlová minuta
úhlová vteřina
grad (gon)
hektar
litr
bar
elektronvolt
dioptrie
voltampér
var
UA (AU)
pc
ly
u
t
min
h
d
°C
°
'
"
g (gon)
ha
l
b
eV
Dp, D
VA
var
1 UA = 1,49598·1011 m
1 pc = 3,0857·1016 m
1 ly = 9,4605·1015 m
1 u = 1,66057·10-27 kg
1 t = 1000 kg
1 min = 60 s
1 h = 3600 s
1 d = 86 400 s
 
1 ° = (π/180) rad
1 ' = (π/10800) rad
1 " = (π/648000) rad
1 g = (π/200) rad
1 ha = 104
1 l = 10-3
1 b = 105 Pa
1 eV = 1,60219·10-19 J
1 Dp = 1 m-1
 
 

Reklama: