PŘEHLED JEDNOTEK RYCHLOSTI
Rychlost
značka v – okamžitá rychlost, vektorová veličina definovaná podílem vektoru posunutí a času, za který nastala změna polohového vektoru. Pro hmotný bod, jehož dráha s je funkcí času t, tj. s = s(t), je velikost okamžité rychlosti v v čase t dána derivací dráhy podle času: v(t) = ds(t)/dt a má směr tečny k trajektorii v daném bodě. Průměrná (střední) rychlost vp je skalární veličina definovaná vztahem vp = Δs/Δt, kde Δs je úsek dráhy a Δt je příslušný časový úsek. Hlavní jednotkou rychlosti v soustavě SI je 1 metr za sekundu (1 m·s–1), často se užívá též 1 kilometr za hodinu (1 km·h–1).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
milimetr/sekundu
centimetr/sekundu
metr/sekundu
kilometr/sekundu
mm·s-2
cm·s-2
m·s-2
km·s-2
0,001
0,01
1
1 000
Soustava SI – vedlejší jednotky
centimetr/minutu
metr/minutu
kilometr/minutu
centimetr/hodinu
metr/hodinu
kilometr/hodinu
metr/den
cm·min-2
m·min-2
km·min-2
cm·hod-2
m·hod-2
km·hod-2
m·d-2
1,6·10-4
0,016
16,6
2,7·10-6
0,27·10-3
0,27
1,157 407·10-5
Britsko-americké jednotky
foot per second, stopa za sekundu
foot per minute, stopa za minutu
foot per hour, stopa za hodinu
mile per second, míle za sekundu
mile per minute, míle za minutu
mile per hour, míle za hodinu
ft/s
ft/min
ft/h
mi/s
mi/min
mi/h
0,304 8 (přesně)
0,005 08 (přesně)
8,46·10-5
1 609,344
26,822 4
0,447 04
Ostatní jednotky
uzel (knot)
admiralty (imperial) knot
etmal
rychlost světla
nd, kn
 
 
C
0,514
0,514 772 5
0,021 435 18
299 792 458
Metr za sekundu         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
rychlostí 1 metr za 1 sekundu se pohybuje těleso, které urazí rovnoměrným pohybem dráhu 1 metru za 1 sekundu.
Centimetr za sekundu         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
dílčí jednotka, používaná také v bývalé soustavě CGS.
Etmal         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
jednotka rychlosti v námořní plavbě používaná v Holandsku. Používá se především k vyjadřování rychlostí mořských proudů. 1 etmal = 1 námořní míle za den.
Uzel, knot         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
jednotka rychlosti tradičně používaná v anglosaských zemích zejména v meteorologii a mořeplavbě, původně definovaná jako jedna námořní míle za hodinu. Značky uzlu nejsou mezinárodně ustálené, značka nd je z francouzského le noeud, značka kn z anglického knot.