PŘEHLED JEDNOTEK MAGNETICKÉ INDUKCE
Magnetická indukce
značka B – vektorová veličina charakterizující magnetické pole, která udává počet indukčních čar na jednotku kolmé plochy. Hlavní jednotkou magnetické indukce v soustavě SI je 1 tesla (1 T = 1 kg·s-2·A-1).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
nanotesla
mikrotesla
militesla
tesla
nT
µT
mT
T
10-9
10-6
10-3
1
Soustava SI – vedlejší jednotky
weber na čtverečný metr
voltsekunda na čtverečný metr
Wb·m-2
V·s·m-2
1
1
Starší a cizí jednotky
gauss
gauss (CGSes)
gama
G
G, Gs
γ
10-4
2,997 94·106
10-9
Tesla         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka T – magnetická indukce, při níž je v ploše 1 čtverečného metru, umístěného kolmo ke směru magnetické indukce, magnetický tok 1 weberu. Název tesla byl mezinárodně přijat v roce 1960 na 11. generální konferenci vah a měr v Paříži.
Gauss         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka G – jednotka v absolutní soustavě CGS. V elektromagnetické soustavě CGSem má hodnotu 10-4 T, v elektrostatické soustavě CGSes má hodnotu 2,997 94·106 T.
Gama         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka γ – jiný název pro jednotku nanotesla, dnes se již nepoužívá.