NÁPOVĚDA
Převod jednotek
Při převodu jednotek je možno zvolit jeden ze dvou způsobů zobrazení jednotek: zobrazení seznamu jednotek nebo zobrazení polí jednotek.

Zobrazení seznamu jednotek
Formulář pro převod jednotek se skládá ze dvou rámečků. Každý rámeček obsahuje seznam jednotek a pole pro zadání hodnoty. Levý rámeček slouží pro zadání vstupních dat - jednotky a hodnoty, ze kterých budete převádět. Pravý rámeček slouží k zadání výstupních dat - jednotky a hodnoty, na které budete převádět.
Vložte hodnotu do vstupního rámečku (levý). Vyberte vstupní jednotku a výstupní jednotku. Ve výstupním rámečku (pravý) se zobrazí vypočtenou hodnotu. Pokud změníte vstupní hodnotu nebo změníte vstupní či výstupní jednotku, okamžitě se přepočte výstupní hodnota. Pokud změníte výstupní hodnotu, přepočte se vstupní hodnota.
Pokud změníte vstupní nebo výstupní hodnotu, přepočet se provede v okamžiku opuštění tohoto pole. Proto je třeba kliknout myší mimo toto pole nebo stisknout klávesu Tab.

Zobrazení polí jednotek
Zobrazí se seznam všech jednotek a u každé jednotky vstupní pole. U jednotky, ze které chcete převádět zadejte vstupní hodnotu a klikněte kamkoliv jinam nebo zmačkněte tlačítko Tab. V tomto okamžiku se provede výpočet hodnot u všech ostatních jednotek.

Povolené číselné hodnoty
Do vstupních polí lze vkládat pouze platné číselné údaje. Před začátkem výpočtu je vložený číselný údaj kontrolován a pokud není platný, výpočet se neprovede.
Platné číslo se smí skládat pouze z číslic "0", "1" až "9", znaménka "+" a "-", desetinné tečky "." nebo čárky "," a znaku "e" nebo "E" označující exponenciální část čísla. Jako oddělovač desetinných míst se používá desetinná tečka. Pokud použijete desetinnou čárku, je převedena na tečku. Oddělovač tisíců nelze použít. Velikost vypočteného čísla je omezena na šest číslic plus případná exponenciální část čísla.

Přehled jednotek
Pokud zvolíte volbu Přehled jednotek, otevře se nové okno obsahující popis jednotek aktuální veličiny. V tomto okně je zobrazena definice veličiny, seznam jednotek a definice vybraných jednotek. Tabulka seznamu jednotek obsahuje název jednotky, značku (symbol) jednotky, převodní koeficient a popřípadě jiný převod. Převodní koeficient udává, kolikrát se hlavní jednotka vejde do dané jednotky. Jinak řečeno tímto koeficientem vynásobíme hodnotu v hlavní jednotce, abychom dostali hodnotu v požadované jednotce. Případný jiný převod udává vztah dané jednotky k jiné než hlavní jednotce.

Vyhledávání

 • Nerozlišuje se velikost písma.
  Je jedno, jestli zadáte text malými nebo velkými písmeny.
 • Je možno zadávat text s diakritikou nebo bez diakritiky.
 • Při hledání dochází ohýbání slov.
  Hledáte-li například slovo jednotka, najdou se i slova jednotek, jednotkou apod.
 • K označení frází používejte uvozovky.
  Ohraničíte-li zadané sousloví uvozovkami, bude se hledat přesně v té podobě a v tom pořadí, jaké určíte.
 • Používejte symboly plus (+) a minus (-).
  Uvedete-li symbol plus (+) před zadané slovo nebo frázi, znamená to, že se musí vyskytovat v hledaném textu. Uvedete-li minus (-), znamená to, že se v textu vyskytovat nesmí.
  Pozor: Mezi + nebo - a zadaným slovem nebo frází nesmí být mezera!
 • Lze použít oboustranné rozšíření.
  Koncovky nebo předpony můžete nahradit hvězdičkou (*).